Ban Biên Tập

Lượt xem: 85188

ban_bien_tap

Ban Biên Tập Thông Luận gồm những thành viên sau đây:

1- Chủ nhiệm: Trọng Khiêm

2- Việt Tiến

3- Dương Thành Tân

4- Huỳnh Tâm

5- Trọng Đạt

6- Trần Thị Tuyết Nhung

7- Nguyễn Hồng Hải

8- Xuân Khôi

9- Nguyễn Gia Thưởng

10- Phan Văn Song

11- Phạm Ngọc Thái

12- Chu Tấn

13- Phi Hùng

14- Việt Dương